Cilt 2, Sayı 3, 2018

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı

Uzaktan Eğitime Devam Etme Niyetinin Anlaşılması: Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli
(Understanding Distance Education Continuance Intention: Extended Technology Acceptance Model)
Kamil Çelik, Alptekin Sökmen
ss.1-­23
DOI: 10.29226/TR1001.2018.21

 Öz
 Tam Metin

e-­Devlet Hizmetlerinin Kurumsal Eşbiçimlilik Durumu ve Kalitesi. e-­Belediye Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma
(Institutional Isomorphism and Service Quality of e-­‐‑Government Services. An Investigation on e-­Municipal Services)
Zekeriya Sönmez
ss.24-­38
DOI: 10.29226/TR1001.2018.34

 Öz
 Tam Metin

Sosyal Kimlik Teorisi Açısından Örgütsel Özdeşleşmenin Teorik Temelleri*
(Theoretical Foundations of Organizational Identification in Terms of Social Identity Theory)
Mert Gürlek, Muharrem Tuna
ss. 39-­48
DOI: 10.29226/TR1001.2018.35

 Öz
 Tam Metin

Tokat İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi
(Investigation and Development of Gastronomy Tourism Potential of Tokat Province)
Handan Özçelik Bozkurt
ss.49-­55
DOI: 10.29226/TR1001.2018.36

 Öz
 Tam Metin