Cilt 2, Sayı 2, 2018

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı

Dış Kaynak Kullanımında Tedarikçi Firma İnsan Kaynağının İş Tatmini: Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma
(Job Satisfaction of Supplier Company Human Resources in Outsourcing: a Research in Public Hospitals)
Mustafa Çınar
ss.1-­15
DOI: 10.29226/TR1001.2018.13

 Öz
 Tam Metin

The Dynamic Behavior Of Turkish Stock Market Before And After Lehman Collapse
Temur Kayhan, Halil Arslan
ss.16-­32
DOI: 10.29226/TR1001.2018.14

 Öz
 Tam Metin

Yeni Teşvik Unsuru Olarak Stratejik Yatırım Desteklerinin Dış Ticaret Açığını Kapatmaya Etkisi
(As A New Incentıve Property The Effect Of Strategıc Investment Supports In Narrowıng The Foreıgn Trade Defıcıt)
Hasan LÖK
ss. 33-­43
DOI: 10.29226/TR1001.2018.15

 Öz
 Tam Metin

Bağımsız Denetimin Finansal Bilgi Manipülasyonunu Önlemesindeki Rolü: Kocaeli Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Uygulama
(The Role Of Independent Audıtıng In The Preventıon Of Fınancıal Informatıon Manıpulatıon: A Research On The Members Of Accountıng Professıon In Kocaeli)
Gönül KONAKAY, Ali Deniz ENDEROĞLU
ss.44-­59
DOI: 10.29226/TR1001.2018.16

 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …