Cilt 1, Sayı 3, 2017

 Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler  Tüm Sayı
Motivasyon Araçlarının Algılanma Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Araştırma: Bilgi Teknolojileri İşgörenleri Üzerinde Bir Uygulama
(A Comparative Research on Determination of the Perception Level of Motivation Tools: An Application on Information Technologies Employees)
Yunus YURDUSEVEN, Hakan KOÇ
ss.1-13
 Öz
 Tam Metin
Tüketicilerin Iphone Satın Alma Tercihlerinde Marka Değerinin Etkisi: Ankara İli Örneği
(Impact of Brand Value on Consumers’ Iphone Purchasing Preferences: The Case of Ankara)
Cemal Ersin SİLİK
ss.14-31
 Öz
 Tam Metin
Konaklama İşletmlerinde Çalışanların Psikolojik Şiddet (Mobbing) Algısının İş Tatimine Etkisi
(The Effects Of Psychologial Violence Perceptions Of Hospitality Employees To Job Satisfaction)
M.Bahadır KOYUNCU, H. Dilek SEVİN
ss.32-52
 Öz
 Tam Metin
Otel İşletmelerinde Çalışan İşgörenlerin Örgütsel Adalet Algılarının Motivasyon Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi
(The Impact of Organizational Justice Perceptions of Hotel Employees on the Motivation and Intentions to Leave of Work)
Ahmet TAYFUN, Güngör UYSAL
ss.53-62
 Öz
 Tam Metin

 

Check Also

Cilt 7, Sayı 4, 2023

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi Tüketicilerin Demografik Özelliklerine Göre Satın Alma …