Cilt 1, Sayı 6, 2017

 Kapak

 Hakem Kurulu ve İçindekiler

 Tüm Sayı

Otel İşletmelerinde İşgörenlerin Müşteri İlişkileri Yönetimine Bakış Açısının Değerlendirilmesi
(Evaluation Of Customer Relationship Management Perspective In The Hotel Enterprises)
Gürkan ÇALIŞKAN
ss.1-16

 Öz
 Tam Metin

Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetimi: Üniversite Hastaneleri İçin Hastane Bilgi Yönetim Sistemine Entegre Stratejik Planlama İle Yeni Bir Karar Destek Modeli
(Medical Supply Chain Management: A New Decision Support Model With Integrated Strategic Planning To Hospital Information Management System For Unıversity Hospitals)
Sezer KORKMAZ, Kenan BİRSEN
ss.17-31

 Öz
 Tam Metin

Aile İşletmeleri Yönetimi ile Muhasebeciler Arasındaki Bilgi Asimetrisinin Vekâlet Maliyetine Etkisi: Nitel Bir Araştırma
(The Effect of Information Asymmetry on Agency Cost in the Relationship of Family Business Management and Accountants: A Qualitative Research)
Arman Teksin TEVFİK, Yılmaz DELİL
ss.32-46

 Öz
 Tam Metin

Measuring Asymmetric Information With Technical Analysis
Mehmet Harun SONGÜN, Çiğdem ÖZARI
ss.47-52

 Öz
 Tam Metin

Check Also

Cilt 8, Sayı 1, 2024

Kapak  Hakem Kurulu ve İçindekiler Tüm Sayı Araştırma Makalesi The Impact Of Social Media On …