Yayım ve Yazım Kuralları

DUYURU

Bildiğiniz üzere Yönetim Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları dergisi TR Dizin tarafından izlenmektedir.

TR Dizin 2020 kriterleri kapsamında araştırma makalelerinden ETİK KURUL İZNİ almaları ve makalenin yöntem kısmında izinle ilgili bilgilerin (kurul adı, tarih ve sayı no) belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca ETİK KURUL İZNİ belgesinin de makale gönderilirken ek bir belge olarak gönderilmesi gerekmektedir.

2020 yılında uygulaması yapılan ve  Etik Kurul İzni olmayan makaleler  değerlendirilmeye ALINMAYACAKTIR.

Diğer yandan, Araştırma Makalelerinde verisi 2020 yılından önce toplanmış makaleler için ETİK KURUL İZNİ istenmemektedir. Ancak yine bu makalelerde de yöntem kısmında verilerin toplanma tarihlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerekmektedir.

YAYIM KURALLARI

  1. Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi (Yepad) yılda 6 kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde gönderilebilir. Dergide yönetim, ekonomi ve pazarlama alanlarında bilimsel nitelikte özgün çalışmalar yayımlanmaktadır.
  2. Dergiye yayımlanmak üzere gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılabilir. Dergide yayımlanacak yazıların yazım ve dilbilgisi kurallarına uygun olması şarttır. Dergide yayımlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlarına aittir.
  3. Yazar(lar) makalelerini dergi yayım kuralları doğrultusunda ve etik kurallarına uygun olarak hazırlamak zorundadır. Kurallara uygun olarak gönderilmeyen makaleler değerlendirmeye alınmaz. Gönderilen çalışmalar başka bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olduğu anlamına gelir.
  4. Dergiye gönderilen makaleler, Yayın Kurulu kararıyla 2 hakeme gönderilir. Dergiye gönderilen makaleler iki ayrı hakemden olumlu görüş alındıktan sonra, Yayın Kurulu kararıyla basılır.
  5. Mizanpaj çalışması sırasında yazar(lar) kontrol ve düzeltme amaçlı yapılan gönderilere belirtilen sürelerde cevap vermek durumundadır. Belirtilen sürelerde cevap vermeyen yazar(lar)ın makaleleri bir sonraki sayıda değerlendirilmek üzere ötelenir.
  6. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler, geliş tarihi dikkate alınarak yayımlanır.
  7. Aynı yazar(lar)ın bir sayıda iki makalesi birden yayımlanmaz.
  8. Dergimizde kör hakemlik sistemi uygulandığından dolayı gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın adı ve kimliğini belli edecek herhangi bir bilgi yer almamalıdır.

 

Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisine gönderilecek çalışmalar aşağıdaki “Makale Şablonları” üzerinde hazırlanmalıdır.

Sayfa Düzeni: A4 Dikey, Kenar Boşlukları (Normal) (üstten 2,5 cm, yandan 2,5 cm) Yönetim, Ekonomi ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi makale sayfa sayısı ilk sayfadan son sayfaya 20 sayfa ile sınırlandırılmaktadır. Metin oluşturulurken, word programında paragraf metin kutusundan üst ve alt 6 nk olarak seçilmelidir. Satır aralığı tek seçilmelidir.

Font Ailesi: Palatino Linotype, Ana başlıklar 11, Metin 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.

Her çalışma sırasıyla aşağıdaki ana başlıklardan oluşmalıdır;

Başlık

Makale başlığı, içeriğini açık şekilde yansıtmalı ve kapsayıcı nitelikte olmalıdır. Bağlaçlar hariç her kelimenin baş harfi büyük yazılmalıdır. Makalenin başlığının hemen altında İngilizce başlığına da yer verilmelidir.

Öz

Makalenin amacını, kapsamını, yöntemini ve sonuçlarını açık ve kısa bir şekilde yansıtmalıdır. Makalenin öz bölümü 150 kelimeyi geçmemelidir. Öz bölümünün hemen altında Abstract bölümüne yer verilmelidir.

Anahtar Kelimeler

Makalenin bütünlüğünü yansıtan en az 3 en çok 5 anahtar kelime belirlenmelidir. Abstract bölümünün hemen altında Keywords bölümüne yer verilmelidir.

GİRİŞ

Makale konusunun temeli, çalışmanın bölümlerine yönelik özet bilgi, bilimsel literatürdeki karşılığı, araştırmanın önemi, araştırma problemi ve amaçları giriş kısmında detaylandırılmalıdır. Mecut bilgilerdeki boşlukları veya çatışmaları ortaya koyulmalıdır. Araştırmanın neden yapıldığı ve özgünlüğü hakkında bilgi bilgiler verilmelidir.

YÖNTEM

Araştırmanın türü, araştırma grubu, veri toplama araçları, hipotezler, geçerliği ve güvenirliği, veri toplama teknikleri, verilerin analizi, sınırlılıkları ve etik süreçler (etik kurul karar no ve tarih) yöntem kısmında detaylandırılmalıdır.

BULGULAR

Araştırmada elde edilen bulgular; çalışmanın amacı ve problemini destekler nitelikte ve bütünlüğü koruyacak biçimde ilgili tablo, şekil, grafik veya resimlerle açıklanmalıdır.

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

Araştırmanın önemi ışığında, elde edilen bulgular literatür ve yazar yorumları ile tartışılmalıdır. Sonuç kısmında tartışmalar ışığında ortaya çıkan ana fikirler açıklanmalıdır. Çalışmanın tartışma ve sonucuna uygun önerilerde bulunulmalıdır.

KAYNAKÇA

Kaynakça APA 6 kaynak gösterme esasları doğrultusunda hazırlanmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Araştırma konusu ile ilgili temel kaynakların yanında güncel kaynaklar kullanılmalıdır.

Ekler

Ek tablo, şekil, grafik ve resimler kaynakça sonrasında yeni bir sayfada verilmelidir. Her bir ek için Ek 1., Ek 2. gibi sınıflandırılmalı ve her bir ek ayrı ayrı başlıklandırılmalıdır.

Tablo ve Şekiller

Tablo ve Şekil başlık ve metin özellikleri Şablon içerisindeki örneklerdeki yapı dikkate alınarak verilmelidir.

*Tablo başlıkları tablo üstünde, Şekil başlıkları ise şekil altında gösterilmelidir.

*Tablolar metin sınırlarına iki yana yaslı bir şekilde oluşturulmalıdır.

*Şekiller çizildikten sonra dizgi aşamasında kaymaları engellemek için gruplandırılmalıdır.

*Tablo başlıkları ve metin 10 Punto

*Tablo ve Numarası Koyu (Örn. Tablo 1. Tablo Başlığı.)

*Şekil eğer grafik ve düzenlenebilir bir formatta ise başlık ve iç metinler 10 punto. Şekil ve Numarası Koyu

*Tablo ve şekil başlıkları ortalı yazılacak.

 

KAYNAKÇA ve ALINTI GÖSTERİM  ÖRNEKLERİ

Kaynakça Gösterimi

Tek Yazarlı Kitap Örneği

Koçel, T. (2018). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Yayınları.

 Metin İçinde  Alıntı Gösterimi: (Koçel, 2018:8)

Çok Yazarlı Kitap Örneği

Aydın, N., Başar, M., ve  Coşkun, M. (2007). Finansal Yönetim. Eskişehir: Aktüel Yayınları

 Metin İçinde  Alıntı Gösterimi: (Aydın, Başar ve Coşkun, 2007:18)

Editörlü Kitap Örneği:

Özbek, M. (Ed.). (2005). Kamusal Alan. İstanbul: Hill.

Kitap İçi Bölüm

Kaynakça Gösterimi: Öztürk, Y. (2013). Destinasyon Tanımı ve Özellikleri, (Editör) Yeşiltaş, M.: Destinasyon Yönetimi içinde (ss.2-17) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Çeviri Kitap

Kaynakça Gösterimi: Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. (Çeviren, Alatlı, A.) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Alıntı Gösterimi: (Porter, 2015:312)

Tek Yazarlı Makale

Kaynakça Gösterimi: Öztürk, Y. (2001). Türkiye’ye Seyahat Edenlerin Beklentileri Odaklı Pazar Bölümlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2): 44-56.

Atıf gösterimi: (Öztürk, 2001:44)

İki Yazarlı Makale

Kaynakça Gösterimi: Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1): 43-72.

Atıf gösterimi: (Pelit ve Öztürk, 2010:55)

İkiden Fazla Yazarlı Makale

Kaynakça Gösterimi: Öztürk, Y., Yaylı, A. and Yeşiltaş, M. (2008). Is The Turkish Tourism Industry Ready for Disabled Customers’ Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers, Tourism Management, 29(2): 382-389.

Atıf gösterimi: (Öztürk vd., 2008:385)

Tez

Kaynakça Gösterimi: Ayaz, N. (2011). Kırsal Turizm ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma: Belediyeler Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Atıf gösterimi: (Ayaz, 2011:99)

Uluslararası Bildiriler

Kaynakça Gösterimi: Usakli, A. and Ozturk, Y. (2017). Resort Hotel Experience and Tourist Loyalty: Exploring The Moderating Role of Gender. Global Conference on Services Management (GLOSERV), 3-7 October 2017, Volterra, Italy.

Atıf gösterimi: (Usakli ve Ozturk, 2017:68)

Ulusal Bildiriler

Kaynakça Gösterimi: Öztürk, Y. ve Kılıç, G. (2008). Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre İlişkin Değerlendirmeleri, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi 17-19 Nisan 2008. Balıkesir. ss: 248-254.

Atıf gösterimi: (Öztürk ve Kılıç, 2008:250)

Web

Kaynakça Gösterimi: Andress, E. L. and Harrison, J. A. (2011). Food Storage for Safety and Quality: Consumer’s Guide. [Online] https://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/fdns/FDNS-E-119.pdf> [Erişim Tarihi: 10.12.2017].

Atıf gösterimi: (Andress and Harrison, 2011)

Kaynakça Gösterimi: http://www.istekobi.com.tr/sektorler/gida-s14/sektore-bakis/gida-b14.aspx> [Erişim Tarihi: 14.08.2017].

Atıf gösterimi: (www.istekobi.com.tr)

KAYNAKÇA

Andress, E. L. and Harrison, J. A. (2011). Food Storage for Safety and Quality: Consumer’s Guide. [Online] https://spock.fcs.uga.edu/ext/pubs/fdns/FDNS-E-119.pdf> [Erişim Tarihi: 10.12.2017].

Ayaz, N. (2011). Kırsal Turizm ve Paydaşları Üzerine Bir Araştırma: Belediyeler Örneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.

http://www.istekobi.com.tr/sektorler/gida-s14/sektore-bakis/gida-b14.aspx> [Erişim Tarihi: 14.08.2017].

Öztürk, Y. (2001). Türkiye’ye Seyahat Edenlerin Beklentileri Odaklı Pazar Bölümlendirmesi Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 12(2): 44-56.

Öztürk, Y. (2013). Destinasyon Tanımı ve Özellikleri, (Editör) Yeşiltaş, M.: Destinasyon Yönetimi içinde (ss.2-17) Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.

Öztürk, Y. ve Kılıç, G. (2008). Turizm Alanında Lisans Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre İlişkin Değerlendirmeleri, III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi 17-19 Nisan 2008. Balıkesir. ss: 248-254.

Öztürk, Y., Yaylı, A. and Yeşiltaş, M. (2008). Is The Turkish Tourism Industry Ready for Disabled Customers’ Market? The Views of Hotel and Travel Agency Managers, Tourism Management, 29(2): 382-389.

Pelit, E. ve Öztürk, Y. (2010). Otel İşletmeleri İşgörenlerinin İş Doyum Düzeyleri: Sayfiye ve Şehir Otel İşletmleri İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma, İşletme Araştırmaları Dergisi, 2(1): 43-72.

Porter, J. (2015). Otel İşletmeciliği. (Çeviren, Alatlı, A.) Ankara: Nobel Yayıncılık.

Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2016). İşletmelerde Halkla İlişkiler. (4. Basım), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Usakli, A. and Ozturk, Y. (2017). Resort Hotel Experience and Tourist Loyalty: Exploring The Moderating Role of Gender. Global Conference on Services Management (GLOSERV), 3-7 October 2017, Volterra, Italy.