Vol, 3 Issue 3, 2019

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text
Research Paper
Şehir Otellerinde Hizmet Kalitesi Algısının Belirlenmesi: Ankara İlinde Bir Uygulama
(Determination of Service Quality Perceptions in Urban Hotels: A Survey in Ankara Province)
İsa UĞUR ve Nuray TÜRKER
ss.1-20
DOI: 10.29226/TR1001.2019.125
 Abstract
 Full Text
Research Paper
Dönüşümsel Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Ankara’da Kamu Sektöründe Bir Çalışma
(The Effect of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behavior, Job Satisfaction and Turnover Intention: A Study in Public Sector in Ankara).
Emrah İTİŞGEN ve Alptekin SÖKMEN
ss.21-37.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.126
 Abstract
 Full Text
Research Paper
Etik İklimin İşten Ayrılma Niyeti ve İş Tatminine Etkisinde Cam Tavanın Aracılık Rolü: Beyaz Yakalı Kadınlar Üzerine Bir Çalışma
(The Mediation Role of the Glass Ceiling, on the Ethical Climate’s Effect to Job Satisfaction and Turnover Intention: A Study on White Collar Women)
Ceyda ABACI ve Alptekin SÖKMEN
ss.38-54.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.127
 Abstract
 Full Text
Conceptual Paper
Sağlık Hizmeti Veren Örgütlerde Sinizm
(Cynicism in Health Care Organizations)
Arzu BULUT, Süreyya YILMAZ ve Halil ŞENGÜL
ss.55-72.
DOI: 10.29226/TR1001.2019.128
 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 4, Issue 1, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text Research Paper Adem-İ Merkeziyetçilik ve Yoksulluğun Azaltılması (Türkiye …