Vol 2, Issue 3, 2018

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue

Uzaktan Eğitime Devam Etme Niyetinin Anlaşılması: Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli
(Understanding Distance Education Continuance Intention: Extended Technology Acceptance Model)
Kamil Çelik, Alptekin Sökmen
pp.1-­23
DOI: 10.29226/TR1001.2018.21

 Abstract
 Full Text

e-­Devlet Hizmetlerinin Kurumsal Eşbiçimlilik Durumu ve Kalitesi. e-­Belediye Hizmetleri Üzerine Bir Araştırma
(Institutional Isomorphism and Service Quality of e-­‐‑Government Services. An Investigation on e-­Municipal Services)
Zekeriya Sönmez
pp.24-­38
DOI: 10.29226/TR1001.2018.34

 Abstract
 Full Text

Sosyal Kimlik Teorisi Açısından Örgütsel Özdeşleşmenin Teorik Temelleri*
(Theoretical Foundations of Organizational Identification in Terms of Social Identity Theory)
Mert Gürlek, Muharrem Tuna
pp. 39-­48
DOI: 10.29226/TR1001.2018.35

 Abstract
 Full Text

Tokat İlinin Gastronomi Turizmi Potansiyelinin İncelenmesi ve Geliştirilmesi
(Investigation and Development of Gastronomy Tourism Potential of Tokat Province)
Handan Özçelik Bozkurt
pp.49-­55
DOI: 10.29226/TR1001.2018.36

 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 4, Issue 1, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text Research Paper Adem-İ Merkeziyetçilik ve Yoksulluğun Azaltılması (Türkiye …