Vol 2, Issue 2, 2018

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Issue

Dış Kaynak Kullanımında Tedarikçi Firma İnsan Kaynağının İş Tatmini: Kamu Hastanelerinde Bir Araştırma
(Job Satisfaction of Supplier Company Human Resources in Outsourcing: a Research in Public Hospitals)
Mustafa Çınar
pp.1-­15
DOI: 10.29226/TR1001.2018.13

 Abstract
 Full Text

The Dynamic Behavior Of Turkish Stock Market Before And After Lehman Collapse
Temur Kayhan, Halil Arslan
pp.16-­32
DOI: 10.29226/TR1001.2018.14

 Abstract
 Full Text

Yeni Teşvik Unsuru Olarak Stratejik Yatırım Desteklerinin Dış Ticaret Açığını Kapatmaya Etkisi
(As A New Incentıve Property The Effect Of Strategıc Investment Supports In Narrowıng The Foreıgn Trade Defıcıt)
Hasan LÖK
pp. 33-­43
DOI: 10.29226/TR1001.2018.15

 Abstract
 Full Text

Bağımsız Denetimin Finansal Bilgi Manipülasyonunu Önlemesindeki Rolü: Kocaeli Muhasebe Meslek Mensupları Üzerinde Bir Uygulama
(The Role Of Independent Audıtıng In The Preventıon Of Fınancıal Informatıon Manıpulatıon: A Research On The Members Of Accountıng Professıon In Kocaeli)
Gönül KONAKAY, Ali Deniz ENDEROĞLU
pp.44-­59
DOI: 10.29226/TR1001.2018.16

 Abstract
 Full Text

Check Also

Vol 4, Issue 1, 2020

 Cover  Editorial Board and Contents  Full Text Research Paper Adem-İ Merkeziyetçilik ve Yoksulluğun Azaltılması (Türkiye …